کیفیت 1080

باز میون ما صد هزار تا کوه فاصله است فاصله رو بردار عزیز

می خوام این شب ها که شب های دلتنگیه بشه شب دیدار عزیز

باز میون ما صد هزار تا کوه فاصله است فاصله رو بردار عزیز

می خوام این شب ها که شب های دلتنگیه بشه شب دیدار عزیز

تو گلی و من خار عزیز دلم و به دست آر عزیز آخ که دل من تنگ

شده واسه شب دیدار عزیز ، واسه شب دیدار عزیز

شاخه ی شکسته است دلم بی نصیب و خسته است دلم

وقتی که دلم خون میشه زندگی یه زندون میشه

آره دیگه نابودتم خسته ی تَب آلودتم واسه دل بیمار من نشدی پرستار عزیز

نشدی پرستار عزیز تو گلی و من خار

عزیز دلم و به دست آر عزیز آخ که دل من تنگ

شده واسه شب دیدار عزیز ، واسه شب دیدار عزیز

دست های تو گلخونمه چشم های تو می خونمه

وقتی شب مستیم گذشت دیگه همه هستیم گذشت

من و با کمی بی کسی با تموم دلواپسی

تو این شب تاریک و تار به ستاره بسپار عزیز

به ستاره بسپار عزیز تو گلی و من خار

عزیز دلم و به دست آر عزیز آخ که دل من تنگ

شده واسه شب دیدار عزیز ، واسه شب دیدار عزیز

باز میون ما ، باز میون ما فاصله رو بردار عزیز

تو گلی و من خار عزیز دلم و به دست آر عزیز

آخ که دل من تنگ شده واسه شب دیدار عزیز ، واسه شب دیدار عزیز

باز میون ما ، باز میون ما ، باز میون ما ، باز میون ما صد هزار تا کوه فاصله است